Углянська громада

Закарпатська область, Тячівський район

Оголошення про проведення конкурсу

Дата: 11.04.2023 09:50
Кількість переглядів: 192

Фото без опису

Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження Углянського сільського  голови  від 15 березня 2023 року № 166-ОД оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Углянська  лікарня» Углянської сільської  ради.

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Углянська лікарня лікарня» Углянської сільської ради.

Скорочене найменування закладу: КНП «Углянська  лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: вул. Центральна, 14,              с. Угля, Тячівського району Закарпатської області , 90514.

Мета діяльності закладу: забезпечення медичного обслуговування населення через надання медичних послуг, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Основні напрями діяльності закладу:

  1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом провадження медичної практики в порядку та обсязі, визначеному ліцензією відповідно до чинного законодавства України.
  2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
 • створення разом із Засновником  умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного

управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної

допомоги, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я

шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення медичних оглядів;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • залучення для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги підрядників;
 • підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • надання        платних        медичних         послуг        відповідно         до       чинного законодавства;
 • взяття та зберігання донорської крові;
 • робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково- практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного

процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства та інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

           

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл Власника, то Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 08.00 години 18 квітня 2023 року по 17.00 годину 5 травня 2023 року за адресою: вул. Центральна, 55, с. Колодне, Тячівський район , Закарпатська обл., 90512.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: вул. Центральна, 55, с. Колодне, Тячівський район ,Закарпатська  обл., 90512, тел. 0971962037 –   секретар конкурсної комісії, e-mail: vizichkanych.nadija@gmail.com.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1. копію паспорта громадянина України;
  2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
  5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;
  7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
  8. довідку МВС про відсутність судимості;
  9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
  10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;
  11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 Порядку;
  12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

 • громадянство України;
 • вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 0.7 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 15.01 «Державне управління» або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки". У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління»;
 • стаж роботи не менше 5-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;
 •  вільне володіння державною мовою, що має засвідчуватись документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку КНП «Углянська  лікарня» на середньострокову перспективу (один рік) на основі потреб і можливостей громади, закладу охорони здоров’я і ринкової ситуації в країні, в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

      Умови оплати праці керівника підприємства визначаються: ст. 97 КЗпП України, ст. 15, 16 Закону України «Про оплату праці», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (зі змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я».

     Умови оплати праці визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

      За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику підприємства нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці і фактично відпрацьованого часу, виходячи з установлених: посадового окладу, премій, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством.

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами та доповненнями), розмір посадового окладу керівника підприємства, заснованого на комунальній власності, залежить від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії. Розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров'я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків.

      За належне виконання обов’язків, фінансових показників керівнику може виплачуватися премія. При цьому у разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати; збільшення розміру заборгованості з виплати заробітної плати; погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни; не затвердження  (не погодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення.

      Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

       Дата і місце проведення конкурсу: конкурс (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця) відбудеться 10.05.2023 р. о 14.00 год. за адресою: 90514, с. Угля, вул. Центральна, 32 ( 2-й поверх, зал засідань)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь