Углянська громада

Закарпатська область, Тячівський район

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Углянської сільської ради

Дата: 25.06.2021 09:10
Кількість переглядів: 2193

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Додаток

 до рішення 5 сесії 8 скликання

15.05.2021р. №159

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти 
Углянської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Углянської  сільської ради.
 2. Конкурс складається з таких етапів:
 1. прийняття рішення про проведення конкурсу;
 2. затвердження складу конкурсної комісії;
 3. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 4. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 5. перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 6. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 7. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 8. проведення конкурсного відбору;
 9. визначення переможця конкурсу;
 10. оприлюднення результатів конкурсу.
 1. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської сільської ради:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника або веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності),або в  засобах масової інформації наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 •  кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України Про повну загальну середню освіту;
 • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

5. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

 • засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

 • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань

керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Для проведення  конкурсу створюється конкурсна комісія.

З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді,спорту та туризму Углянської сільської ради надсилає сторонам, визначеним у зазначеному пункті Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії.  Для включення до складу конкурсної комісії подається супровідний лист у довільній формі із зазначенням представника (представників), які делегуються

Конкурсна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Члени конкурсної комісії зобов’язані: брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного; заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

6. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

7. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу.

Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

У разі проведення таємного голосування чи проведення таємного оцінювання презентації, утворюється лічильна комісія у кількості не менше трьох членів конкурсної комісії.

У разі проведення таємного голосування лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів. Таємне голосування проводиться в спеціально облаштованій кабіні, а бюлетені опускаються до виборчої скриньки. Лічильна комісія оголошує результати голосування, які вносяться секретарем комісії до відомості.

При рівному розподілі голосів у разі проведення відкритого голосування, голос  голови конкурсної комісії є вирішальним.

При рівному розподілі голосів у разі таємного голосування проводиться повторне відкрите голосування.

За рішенням комісії визначається спосіб оцінювання (відкритий або таємний) кандидатів під час публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

8. Засновник зобов’язаний оприлюднити  результати конкурсного відбору на своєму офіційному вебсайті або вебсайті уповноваженого ним органу,або в засобах масової інформації протягом одного робочого дня з дня його проведення.

9. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3х4;
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання 
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про стан здоровя, що дозволяє виконувати професійні обовязки або копію медичної книжки;
 • програму розвитку закладу на 6 років;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

11. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

12. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

13. У разі якщо кандидат не може взяти участь у одному з етапів конкурсного відбору з поважних причин, підтверджених відповідними документами, за рішенням конкурсної комісії може бути визначена інша дата проведення такого етапу конкурсного відбору.

14. Кандидат має право відмовитись від участі в конкурсному відборі, повідомивши письмово про це комісію.

15. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

16. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться за допомогою тестування.  

17. Перевірка професійних компетентностей, тобто, вирішення ситуаційного завдання проводиться письмово на аркуші,проштампованому головою комісії.

18. Перелік тестових питань, зразки ситуаційного завдання та критерії оцінювання  оприлюднюються на веб-сайті засновника.

19. Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Варіанти відповідей до тестових питань та перелік ситуаційних завдань та критерії їх оцінювання розробляються і затверджуються відділом освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської сільської ради.

Тестування та вирішення ситуаційного завдання  проводяться одночасно.

20. Вибір тестових питань та ситуаційного завдання здійснюється конкурсною комісією шляхом жеребкування із загального переліку тестових питань і переліку ситуаційних завдань. Порядок проведення жеребкування визначається конкурсною комісією. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії.

21. Тестування має включати 40 тестових питань із вибором одного варіанту вірної відповіді. Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Невірна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

22. Оцінювання ситуаційного завдання проводиться за 5-ти бальною шкалою:

 5 балів- кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

 2 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам,  які розуміють основні поняття, викладені у ситуаційному завданні, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

 0 балів – за невірне, або відсутність відповіді.

23. Про дату та час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

24. Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї години сорока хвилин.

25. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог, кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

26. Перелік тестових питань та ситуаційне завдання для всіх кандидатів, які претендують на одну посаду є однаковим.

27. Перед початком кожного етапу конкурсу кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

28. Голова комісії надає кожному кандидатові бланк із тестовими питаннями та бланк для вирішення ситуаційного завдання, на якому кандидат записує  власне прізвище,імя та  виконує завдання.

29. По завершенні роботи або після закінчення відведеного часу кандидати повертають голові конкурсної комісії бланки з відповідями на тестові питання та бланки з вирішенням ситуаційного завдання. Голова комісії, після отримання бланків від усіх кандидатів, передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання.

30. Загальне оцінювання відповідей на тестові питання визначається сумарною кількістю балів, набраних одним кандидатом, та проставляється на бланках тестування.

31. Оцінювання вирішення ситуаційних завдань здійснюється індивідуально кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 5.  Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами  конкурсної комісії, помножене на чотири.

32 Після оцінювання членами конкурсної комісії тестових питань та ситуаційного завдання, секретар конкурсної комісії передає бланки з виконаними тестовими питаннями та вирішеним ситуаційним завданням із зазначеним середнім балом голові комісії та доводить до відома членів комісії результати оцінювання.

33. Кандидати, які в сумі набрали 15 та менше балів, до чергового етапу конкурсу не допускаються.

Кандидати, які не зявилися для проведення тестування та вирішення ситуаційних завдань без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

34. Результати тестування та вирішення ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та доводяться до відома кандидатів секретарем конкурсної комісії у спосіб визначений комісією.

35. Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (далі - презентації) кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.

36. Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання на них відповідей кандидатами.

37. Презентація оцінюється за 5-бальною шкалою:

5 балів - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали -  кандидатам, за результатами презентації яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність,  знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі,  достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність,  знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал -  кандидатам,  які мають розуміння питань функціонування  закладу освіти, однак в процесі презентації не змогли показати належний рівень компетентності для виконання посадових обовязків;

0 балів - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено, що професійна компетентність знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов’язків.

38. Кандидати, які не з’явилися для проведення презентації без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

30. Після завершення презентації, оцінювання кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально, шляхом відкритого оголошення балів для кожного кандидата, які вносяться секретарем комісії до відомості про результати оцінювання презентації за формою згідно з  додатком 2.

У разі, якщо комісією прийнято рішення про проведення таємного оцінювання презентації, кожному члену конкурсної комісії  вручається бюлетень, в якому виставляються бали для кожного кандидата. Таємне оцінювання проводиться в спеціально облаштованій кабіні, а бюлетені опускаються до виборчої скриньки. Лічильна комісія оголошує бали, отримані кожним кандидатом, які вносяться секретарем комісії до відомості.

Секретарем комісії визначається остаточна оцінка у балах за результатами презентації, що відповідає середньому арифметичному значенню індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії, помножене на чотири.

40. Результати оцінювання презентації відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам у порядку, визначеному конкурсною комісією.

41. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання отриманих середніх балів у зведеній відомості за формою згідно з додатком 3 та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.

42. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

43. Кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів визнається переможцем конкурсу.

44. У разі коли два і більше кандидати мають однакову загальну кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого або таємного голосування на засіданні конкурсної комісії.

45. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу;
 • у разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

46. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб сайті засновника.

      За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

     Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

47. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді,спорту та туризму Углянської сільської ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

48. Подані кандидатами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської  сільської ради.

49. Всі інші неурегульовані даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

 

 

 

        Секретар ради                                                     Надія Візічканич

                                                                  

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Додаток

 до рішення 5 сесії 8 скликання

15.05.2021р. №159

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти 
Углянської сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Углянської  сільської ради.
 2. Конкурс складається з таких етапів:
 1. прийняття рішення про проведення конкурсу;
 2. затвердження складу конкурсної комісії;
 3. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 4. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 5. перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 6. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 7. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 8. проведення конкурсного відбору;
 9. визначення переможця конкурсу;
 10. оприлюднення результатів конкурсу.
 1. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської сільської ради:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника або веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності),або в  засобах масової інформації наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 •  кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України Про повну загальну середню освіту;
 • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

5. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

 • засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

 • інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань

керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Для проведення  конкурсу створюється конкурсна комісія.

З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді,спорту та туризму Углянської сільської ради надсилає сторонам, визначеним у зазначеному пункті Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії.  Для включення до складу конкурсної комісії подається супровідний лист у довільній формі із зазначенням представника (представників), які делегуються

Конкурсна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Члени конкурсної комісії зобов’язані: брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного; заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

6. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

7. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу.

Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

У разі проведення таємного голосування чи проведення таємного оцінювання презентації, утворюється лічильна комісія у кількості не менше трьох членів конкурсної комісії.

У разі проведення таємного голосування лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів. Таємне голосування проводиться в спеціально облаштованій кабіні, а бюлетені опускаються до виборчої скриньки. Лічильна комісія оголошує результати голосування, які вносяться секретарем комісії до відомості.

При рівному розподілі голосів у разі проведення відкритого голосування, голос  голови конкурсної комісії є вирішальним.

При рівному розподілі голосів у разі таємного голосування проводиться повторне відкрите голосування.

За рішенням комісії визначається спосіб оцінювання (відкритий або таємний) кандидатів під час публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

8. Засновник зобов’язаний оприлюднити  результати конкурсного відбору на своєму офіційному вебсайті або вебсайті уповноваженого ним органу,або в засобах масової інформації протягом одного робочого дня з дня його проведення.

9. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3х4;
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання 
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про стан здоровя, що дозволяє виконувати професійні обовязки або копію медичної книжки;
 • програму розвитку закладу на 6 років;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

11. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

12. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

13. У разі якщо кандидат не може взяти участь у одному з етапів конкурсного відбору з поважних причин, підтверджених відповідними документами, за рішенням конкурсної комісії може бути визначена інша дата проведення такого етапу конкурсного відбору.

14. Кандидат має право відмовитись від участі в конкурсному відборі, повідомивши письмово про це комісію.

15. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

16. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться за допомогою тестування.  

17. Перевірка професійних компетентностей, тобто, вирішення ситуаційного завдання проводиться письмово на аркуші,проштампованому головою комісії.

18. Перелік тестових питань, зразки ситуаційного завдання та критерії оцінювання  оприлюднюються на веб-сайті засновника.

19. Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Варіанти відповідей до тестових питань та перелік ситуаційних завдань та критерії їх оцінювання розробляються і затверджуються відділом освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської сільської ради.

Тестування та вирішення ситуаційного завдання  проводяться одночасно.

20. Вибір тестових питань та ситуаційного завдання здійснюється конкурсною комісією шляхом жеребкування із загального переліку тестових питань і переліку ситуаційних завдань. Порядок проведення жеребкування визначається конкурсною комісією. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання комісії.

21. Тестування має включати 40 тестових питань із вибором одного варіанту вірної відповіді. Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Невірна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

22. Оцінювання ситуаційного завдання проводиться за 5-ти бальною шкалою:

 5 балів- кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

 2 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам,  які розуміють основні поняття, викладені у ситуаційному завданні, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

 0 балів – за невірне, або відсутність відповіді.

23. Про дату та час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

24. Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання повинен становити не більше однієї години сорока хвилин.

25. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог, кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

26. Перелік тестових питань та ситуаційне завдання для всіх кандидатів, які претендують на одну посаду є однаковим.

27. Перед початком кожного етапу конкурсу кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

28. Голова комісії надає кожному кандидатові бланк із тестовими питаннями та бланк для вирішення ситуаційного завдання, на якому кандидат записує  власне прізвище,імя та  виконує завдання.

29. По завершенні роботи або після закінчення відведеного часу кандидати повертають голові конкурсної комісії бланки з відповідями на тестові питання та бланки з вирішенням ситуаційного завдання. Голова комісії, після отримання бланків від усіх кандидатів, передає їх членам конкурсної комісії для оцінювання.

30. Загальне оцінювання відповідей на тестові питання визначається сумарною кількістю балів, набраних одним кандидатом, та проставляється на бланках тестування.

31. Оцінювання вирішення ситуаційних завдань здійснюється індивідуально кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 5.  Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами  конкурсної комісії, помножене на чотири.

32 Після оцінювання членами конкурсної комісії тестових питань та ситуаційного завдання, секретар конкурсної комісії передає бланки з виконаними тестовими питаннями та вирішеним ситуаційним завданням із зазначеним середнім балом голові комісії та доводить до відома членів комісії результати оцінювання.

33. Кандидати, які в сумі набрали 15 та менше балів, до чергового етапу конкурсу не допускаються.

Кандидати, які не зявилися для проведення тестування та вирішення ситуаційних завдань без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

34. Результати тестування та вирішення ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та доводяться до відома кандидатів секретарем конкурсної комісії у спосіб визначений комісією.

35. Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (далі - презентації) кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.

36. Конкурсна комісія може встановити обмеження в часі для презентації, а також для надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та надання на них відповідей кандидатами.

37. Презентація оцінюється за 5-бальною шкалою:

5 балів - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали -  кандидатам, за результатами презентації яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність,  знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі,  достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність,  знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал -  кандидатам,  які мають розуміння питань функціонування  закладу освіти, однак в процесі презентації не змогли показати належний рівень компетентності для виконання посадових обовязків;

0 балів - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено, що професійна компетентність знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов’язків.

38. Кандидати, які не з’явилися для проведення презентації без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

30. Після завершення презентації, оцінювання кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально, шляхом відкритого оголошення балів для кожного кандидата, які вносяться секретарем комісії до відомості про результати оцінювання презентації за формою згідно з  додатком 2.

У разі, якщо комісією прийнято рішення про проведення таємного оцінювання презентації, кожному члену конкурсної комісії  вручається бюлетень, в якому виставляються бали для кожного кандидата. Таємне оцінювання проводиться в спеціально облаштованій кабіні, а бюлетені опускаються до виборчої скриньки. Лічильна комісія оголошує бали, отримані кожним кандидатом, які вносяться секретарем комісії до відомості.

Секретарем комісії визначається остаточна оцінка у балах за результатами презентації, що відповідає середньому арифметичному значенню індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії, помножене на чотири.

40. Результати оцінювання презентації відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам у порядку, визначеному конкурсною комісією.

41. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання отриманих середніх балів у зведеній відомості за формою згідно з додатком 3 та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.

42. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

43. Кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів визнається переможцем конкурсу.

44. У разі коли два і більше кандидати мають однакову загальну кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого або таємного голосування на засіданні конкурсної комісії.

45. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу;
 • у разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

46. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб сайті засновника.

      За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

     Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

47. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді,спорту та туризму Углянської сільської ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

48. Подані кандидатами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Углянської  сільської ради.

49. Всі інші неурегульовані даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

 

 

 

        Секретар ради                                                     Надія Візічканич

                                                                  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь